28 و 29 دیماه 93
نهمین کنفرانس فرصتهای ویژه اقتصادی و تجاری ایران وعراق

نهمین کنفرانس فرصتهای ویژه اقتصادی و تجاری ایران وعراق در تاریخ ۲۸ و۲۹ دیماه ۱۳۹۳ برگزار می گردد.

 
فرصتهای اقتصادی
نهمین کنفرانس فرصتهای ویژه اقتصادی و تجاری ایران وعراق
اطلاع رسانی
نهمین کنفرانس فرصتهای ویژه اقتصادی و تجاری ایران وعراق
شرایط برگزاری جلسات اختصاصی با هیات عالی رتبه عراقی
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﯽ ﻣﺮﺯ ﺳﻮﻣﺎﺭ ﺗﺎ ۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ
قانون سرمایه گذاری در جمهوری عراق
اسناد و مدارک مورد نیاز واردات کالا به جنوب عراق
برگزاری نمایشگاه آب و برق – برگزاری نمایشگاه نفت و گاز دربصره
تغییر آدرس دفتر شرکت بیرو وریتاس در ایران
مرجع اطلاعات عراق
قانون ثبت شرکت در اقلیم کردستان عراق

قانون اساسی عراق

متن عربی انگلیسی

معرفی استان بابل عراق

بابل

قانون اساسی عراق

بخش اول / اصول اساسی

ضوابط ثبت شرکت و قوانین سرمایه گذاری خارجی در اقلیم کردستان عراق

قوانین سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق

قوانین سرمایه گذاری در کشور عراق

قوانین سرمایه گذاری در کشور عراق

اطلاعات عمومی درباره عراق

اطلاعات عمومی درباره عراق

مقالات
گزارش: عراق و لزوم تأسیس مراکزی برای توسعه مناطق

عراق و لزوم تأسیس مراکزی برای توسعه مناطق

سیاست های مسکن

اولین مقاله ارائه شده برای سیاست های پرداختن به بحران مسکن و برنامه ریزی برای آینده

سایت های مرتبط

اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق
سازمان توسعه تجارت
وب سایت تجارت الکترونیک و بازار ایران و عراق

آرشیو

آرشیو موضوعی :
 
ﺣﺰﺏ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮی ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻴﻬﻨﯽ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ

ﺣﺰﺏ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮی ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻴﻬﻨﯽ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮی ﺟﻼﻝ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺣﺰﺏ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ:
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻣﺸﺘﺮک ۴ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﭘﺮﻭژﻩ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ- ﻋﺮﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۳ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻝ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ

ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻳﮏ ﻃﺮﺡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍی ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻮﻣﻦ ﻗﺼﺮی ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﻧﺎ:
ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﮐﺎﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭی ﺍﺳﺖ

ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻮﻣﻦ ﻗﺼﺮی ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﻧﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻭ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩ.

ﺭﺍﻳﺰﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ:
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﺭﺍﻳﺰﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮﺍی ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻫﺒﺮی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ :
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻫﺒﺮی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥﻣﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﺭﺍﻳﺰﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ

ﺭﺍﻳﺰﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﮔﻔﺖ: ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻭ ﭼﻴﻦ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﻳﻼﻡ :
ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ

ﺑﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.

ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩیﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺮﺍﻕعنوان شد:
ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﯽ ﻣﺮﺯ ﺳﻮﻣﺎﺭ ﺗﺎ ۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﻣﺮﺯ ﺳﻮﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪﺯﻭﺩی ﻭ ﻃﯽ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

از سرگیری صادرات کالا در مرزهای پرویزخان و خسروی

صادرات کالا و انجام مبادلات اقتصادی و تجاری در مرزهای رسمی پرویزخان و خسروی از امروز از سر گرفته شد.

توسعه همکاری‌های صنعتی ایران و عراق

معاونین وزرای صنعت و معدن ایران و عراق در نشست هیات‌های دو طرف بر توسعه همکاری های صنعتی و معدنی تاکید کردند.

فعالیت‌های تجاری و تردد از مرز شلمچه ۲۴ ساعته می‌شود

مشاور استاندار بصره از توافق استانداری‌های خوزستان و بصره برای انجام ۲۴ ساعته فعالیت‌های تجاری و تردد زوار ایرانی و عراقی از مرز شلمچه به عراق خبر داد.

انعقاد قرارداد ساخت سد باصره در اقلیم کردستان عراق

شرکت عمراب ایران برنده مناقصه ساخت سد باصره در اقلیم کردستان عراق شد .

 

 
همایش ها و کنفرانس ها

نهمین کنفرانس فرصتهای ویژه اقتصادی و تجاری ایران وعراق

شرایط برگزاری جلسات اختصاصی با هیات عالی رتبه عراقی

سلسله همایش های کاربردی؛ راهکاری عملی و موثر تجارت با عراق

امضای سند همکاری اقتصادی کردستان عراق و ایران

اولین اجلاس توسعه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان

 
 
آخرین اخبار

شرایط برگزاری جلسات اختصاصی با هیات عالی رتبه عراقی

ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻣﺸﺘﺮک ۴ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﯽﺷﻮﺩ

سلسله همایش های کاربردی؛ راهکاری عملی و موثر تجارت با عراق

همایش اصول خدمات پولی و اعتباری در سیستم بانکی عراق

انعقاد قرارداد ساخت سد باصره در اقلیم کردستان عراق

تغییر تعرفه مکالمات بین‌الملل با عراق

اعطای ویزای ۱۵ روزه به زائران عتبات عالیات ممکن شد

صادرات سیمان به عراق متوقف نشده است

فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۹۲

۵ کانون بحرانی ریزگرد در عراق مستقر است

صدور ضمانتنامه های بانکی بانک تعاون منطقه ای اسلامی

میزان ذخایر نفت خام عراق ۱۵۰ میلیارد بشکه اعلام شد

راه اندازی دو درمانگاه جدید ایرانی در عراق

بخش عربی سایت راه اندازی شد

تقویت مراودات گردشگری ایران و عراق

روادید تردد انفرادی زائران به عتبات عالیات در مرز مهران صادر می شود

اعطای روادید به زائران کربلا در فرودگاه‌های عراق

تقاضا برای عزیمت به عتبات عالیات از مرز شلمچه افزایش یافت

ایران بیمارستان فوق‌تخصصی چشم و کلیه در عراق می سازد

افزایش صادرات در مرز مهران به عراق/ سیمان بیشترین میزان صادرات

ایران آماده گسترش روابط تجاری و اقتصادی با اقلیم کردستان عراق است

مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران و عراق ارتقا می یابد

صادرات دو میلیون دلاری صنایع دستی از گمرک همدان

دولت عراق دستمزد شرکت‌های نفتی در کردستان را پرداخت کرد

لزوم ایجاد و مدیریت مجتمع های کشت و صنعت در عراق

آژانس بین المللی انرژی درباره آینده صنعت نفت عراق ابراز خوشبینی کرد

ساخت خط لوله جدید صادرات گاز ایران به عراق


 
 
دریافت فایل
 
 
نرخ برابری ارز
 
 
 
نرخ ارز
نرخ ارز
نرخ ارز
نرخ ارز
نرخ ارز
نرخ ارز
نرخ ارز
نرخ ارز
نرخ ارز
نرخ ارز
نرخ ارز